Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Bilgi Değişikliklerinin Sistem Güncellemesi İşlemleri

 

Kontör Yükleme İşlemi:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 nolu hesabına yatırılan kontör bedeline ait makbuzun aslı bir dilekçe ekinde yapı denetim kuruluşu tarafından Müdürlüğümüze sunulur.
İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde giriş yapılır. 
 
  YİBF Fesih İşlemi:
 İnşaatına 2 yıl içerisinde başlanılmamış ve ya inşaatı 5 yıl içerisinde tamamlanmamış yapı için Fesih İşlemi için müracaat evrakları:
 Dilekçe
 İlgili idaresince düzenlenmiş, inşaat durum bilgi yazısı
 Noterce düzenlenmiş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş Fesihname
       Dağıtım; 
 Karşı taraf, (Mal Sahibi / Yapı Denetim)
 İlgili İdaresi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde işlem yapılır.
 Denetçi İşe Başlama İşlemi:
 Müracaat evrakları:
 Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
 Denetçi taahhütnamesi
 Denetçi belgesi fotokopisi
 Noterce düzenlenmiş imza beyanı
 T.C. Kimlik numarası beyanı
 Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
 Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.
  İkametgah belgesi
Ek:2 (Matbu belge örnekleri)
 
Kontrol Elemanı ve Yardımcı Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi:
 Kontrol elemanı müracaat evrakları:
 Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
 KE  taahhütnamesi
 Noterce düzenlenmiş imza beyanı
 T.C. Kimlik numarası beyanı
 İlgili meslek odası kayıt belgesi
 Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
 İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesi
 İkametgah belgesi
Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*
       *Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.
 Yardımcı kontrol elemanı müracaat evrakları:
 Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi
YKE taahhütnamesi
Noterce düzenlenmiş imza beyanı
T.C. Kimlik numarası beyanı
Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesi
İkametgah belgesi
Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*
       **Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.
Ek: 3 (Matbu belge örnekleri)
 Denetçi, Kontrol Elemanı Yardımcı Kontrol Elemanı İstifa İşlemleri:
 Noterce düzenlenmiş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş istifaname
         Dağıtım;
 Yapı Denetim Kuruluşu,
 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde işlem yapılır.
Ek: 4 (Matbu belge örnekleri)