Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Bilgi Değişikliklerinin Sistem Güncellemesi İşlemleri

 

Kontör Yükleme İşlemi:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 nolu hesabına yatırılan kontör bedeline ait makbuzun aslı bir dilekçe ekinde yapı denetim kuruluşu tarafından Müdürlüğümüze sunulur.

İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde giriş yapılır. 

 

  YİBF Fesih İşlemi:

 İnşaatına 2 yıl içerisinde başlanılmamış ve ya inşaatı 5 yıl içerisinde tamamlanmamış yapı için Fesih İşlemi için müracaat evrakları:

 Dilekçe

 İlgili idaresince düzenlenmiş, inşaat durum bilgi yazısı

 Noterce düzenlenmiş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş Fesihname

       Dağıtım; 

 Karşı taraf, (Mal Sahibi / Yapı Denetim)

 İlgili İdaresi,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde işlem yapılır.

 Denetçi İşe Başlama İşlemi:

 Müracaat evrakları:

 Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi

 Denetçi taahhütnamesi

 Denetçi belgesi fotokopisi

 Noterce düzenlenmiş imza beyanı

 T.C. Kimlik numarası beyanı

 Sabıka kaydı olmadığına dair beyan

 Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.

  İkametgah belgesi

Ek:2 (Matbu belge örnekleri)

 

Yardımcı Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi:

 Yardımcı kontrol elemanı müracaat evrakları:

 Yapı denetim firmasınca düzenlenmiş eleman işe başlatma dilekçesi

YKE taahhütnamesi

Noterce düzenlenmiş imza beyanı

T.C. Kimlik numarası beyanı

Sabıka kaydı olmadığına dair beyan

İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti veya çıkış belgesi

İkametgah belgesi

Sözleşme (Yönetmelik 16/2)*

•       **Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme.

Ek: 3 (Matbu belge örnekleri)

 

Denetçi, Yardımcı Kontrol Elemanı İstifa İşlemleri:

 Noterce düzenlenmiş ve Noter tebligatı ekinde tebliğ edilmiş istifaname

         Dağıtım;

 Yapı Denetim Kuruluşu,

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İlgili personele havalesinden sonra evraklar incelenerek, Yapı Denetim Sisteminde işlem yapılır.

Ek: 4 (Matbu belge örnekleri)