Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
ÇED Nedir?

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesine dayanılarak hazırlanan ilk ÇED Yönetmeliği 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Günümüze kadar 23/06/1997, 06/06/2002, 16/12/2003,  17/07/2008 ve 03/10/2013 tarihlerinde revize edilen ÇED Yönetmeliği ile ilgili son değişiklik 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile yapılmış ve bu Yönetmelik üzerinde 09.02.2016 ve 26.05.2017 tarihlerinde revizyonlar yapılmıştır. (ÇED Yönetmeliği için tıklayınız)

 

Yönetmeliğe tabi projeler/faaliyetler;

- Ek-1 (Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi) (Ek-I Listesi için tıklayınız)

 - Ek-2 (Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi) (Ek-II Listesi için tıklayınız)

tanımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Ancak, ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen kararlar nihai izin ve onay niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, yürürlükte olan mer’i mevzuat uyarınca ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, onay, görüş ve/veya ruhsatların alınması gerekmektedir.