Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Kamu Hizmet Envanteri

KAMU HİZMET ENVANTERİ (ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)
PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO
HİZMETİN ADI
HİZMETİN  TANIMI
HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI
HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
YILLIK İŞLEM SAYISI
1
Özel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarına Görüş Verilmesi
Özel Sağlık Kuruluşları; Özel hastane, tüp bebek merkezi, diyaliz merkezi ve    genetik tanı merkezlerinin açılması veya yerleşim planı değişikliği yapılması, Özel hastanelerde branş ilavesi ve durumunda , Proje Şube Müdürü tarafından inceleme ve değerlendirmeleri yapmak üzere görevlendirilen teknik heyetçe ilgili yönetmelikler ve Bakanlığımızın 03.06.2010 tarih ve 936 sayılı genelgesi doğrultusunda, Belediyesince onaylı projesi ile birlikte incelenerek, teknik rapor veya Sağlık Müdürlüğünün görevli personeli ile birlikte Müşterek Teknik Rapor düzenlenerek proje onaylanır. Sağlık Müdürlüğünce belirlenen tarihlerde hastaneler 6 ayda bir, merkezlerde ise 3 ayda bir olmak üzere rutin denetim faaliyetlerinde mimar görevlendirilir.
Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları;Proje Şube Müdürü tarafından inceleme ve değerlendirmeleri yapmak üzere görevlendirilen teknik  heyetçe ilgili yönetmelikler ve Bakanlığımızın 03.06.2010 tarih ve 936  sayılı genelgesi doğrultusunda rölövesi ile birlikte mahallinde  incelenir. Hazırlanan teknik rapor ile birlikte rölöve projeleri onaylanır.
1- 27.03.2002  tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe  giren Özel Hastaneler Yönetmeliği (13.04.2003/25078 - 14.01.2004/25346 -  03.03.2004/25391 - 28.5.2004/25475 - 21.10.2006/26326 - 15.02.2008/26788 -23.07.2008/26945 - 11.3.2009/27166 - 31.12.2009/27449 – 23.9.2010/27708 R.G. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler ile birleştirilmiş hali)
 2-06.03.2010 tarih ve 27513 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmeliğinin 7,8,9,11,12. mad. 
 3-10.06.1998 tarih ve 23368 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri Hakkında Yönetmeliğinin 7,8,9. mad. (20/2/2010-27499 R.G. Değişik)
4-18.06.2010 tarihli ve 27615  sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğinin 10,17. maddeleri 
5-08.10.1996 tarih ve 22781 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren SHÇEK Genel Müdürlüğü Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evleri ile Özel Çocuk kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik   (Değişik:12.11.2008 – 27052 sayılı R.G-6/7/2011-27986 R.G.- 6/7/2011-27986 R.G.)
7 gün  (Eksik belge olması durumunda)
201 (2011 yılı)
2
Arazi Etüd ve Proje Çalışmaları
1.1.Yatırımın gerçekleşeceği parsel veya parsellere ait Arsa Hukuki Bilgilerinin(Tapu senedi, tahsis belgesi, imar durumunu gösterir çap, yol kotu, aplikasyon krokisi, alt yapı bilgileri) ilgili İdarelerinden veya yatırımcı kuruluşundan temin edilir.İnşaat ruhsatı işlemleri takip edilerek sonuçlandırılır.
1.2.Yatırımın gerçekleşeceği parsel veya parsellere ait okumalar yerinde yapılarak arsadaki topografik veriler ile mevcut durum, alt yapı bilgileri ve imar durumu işlenir.
1.3. Arsa Hukuki Bilgileri, plankote ve zemin etüdü ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Düzenleme Esasları ve yürürlükteki tüm teknik mevzuat doğrultusunda,
1.3.1. Tip proje ise vaziyet planı hazırlanarak onaylanır.
1.3.2. Uygulanacak Projenin Müdürlüğümüzce hazırlanması isteniyorsa, yatırımcı kuruluşun belirlediği ihtiyaç programı çerçevesinde, projeler hazırlanarak onaylanır.
1.3.3.  Uygulanacak proje hizmet satın alınması yöntemiyle elde ediliyorsa Proje Şube Müdürlüğü bünyesinde komisyon kurularak projeler incelenerek onaylanır.
1.3.4.  Şube Müdürlüğümüzce hazırlanan veya incelenen Genel Bütçeye ait işler  “yapıma esas olmak üzere” incelenerek tasdik edilmek üzere Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. 
1.3.5. Bakanlığımızca belirlenen eksiklikler varsa giderilerek, ihale çalışmalarının yürütülmesi için Kurumuna veya Müdürlüğümüzün ilgili Şube Müdürlüğüne gönderilir.
1.4. Talep halinde;yatırımcı kuruluşun belirlediği ihtiyaç programı çerçevesinde Bakanlığımızın Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri bedelleri esas alınarak Proje Yaklaşık Maliyeti belirlenerek ilgisine göre Bakanlığımıza/Yatırımcı Kurumuna gönderilir.
1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2- 3194 sayılı İmar Kanunu  
3- 17.04.2003 tarih ve 479 sayılı Bakanlık Genelgesi
4- 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı Bakanlık Genelgesi
5- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Y.İ.G. Müdürlüğü Proje Düzenleme Esasları
6- 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı R.G. ''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (Değişik: 09/09/2009 – 27344 R.G.)
7- 09.10.2008 tarih ve 27019 sayılı R.G. ''Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği''
8- 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı R.G. ‘Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’
9- Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
10-Özürlüler ile ilgili yürürlükteki teknik mevzuat
11-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Y.İ.G. Müdürlüğü Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri  Şartnamesi
12-Kamu Yapılarının Güçlendirilmesi Teknik Şartnamesi
Projenin büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
30  (2011 yılı)
3
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Teknik Görüş Verilmesi
Proje Şube Müdürlüğünce yapılması istenen inceleme ve tespitin içeriğine göre görevlendirilen teknik personelce (mimar, mühendis), yerinde gerekli tespit ve inceleme yapılarak, gerek görürse ilgili deney ve test sonuçları ile birlikte teknik rapor hazırlanır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görev Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ilgili maddeleri.
Değişken
17 (2011 yılı)
4
Yaklaşık Maliyet Hazırlanması
Proje Şube Müdürü tarafından yaklaşık maliyet komisyonu üyelerinin belirlenmesine müteakip;
4.1.1- İhaleye esas olmak üzere düzenlenmiş onaylı projeler üzerinden yaklaşık maliyet hesabı yapılması isteniyorsa, o iş bünyesindeki imalatların hangi kısmında ve ne miktarda yapılacağı belirlenerek, metraj hesaplamaları yapılır.
4.1.2- İhaleye esas olmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının onarım talepleri üzerine yaklaşık maliyet hesabı yapılması isteniyorsa, yaklaşık maliyet komisyonu tarafından (gerektiğinde rölöve desteği alınarak) onarım yapılacak inşaat mahallinde ölçümler yapılarak, ölçekli ataşman, rölöve, ölçülü kroki hazırlanır. Hazırlanan mahal listelerine göre imalat listeleri talep sahibi idare yetkilisi ve yaklaşık maliyet komisyonu tarafından karşılıklı olarak imzalanarak protokol düzenlenir. Söz konusu iş bünyesindeki imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağı belirlenerek metraj hesaplamaları yapılır.
4.2 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Yapı İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan yöntemler doğrultusunda yaklaşık maliyetin tutarı belirlenir. Gerekli görülen imalatlar ya da özel fiyatlar için piyasa araştırması yapılır özel birim fiyat oluşturulur. Bu özle fiyatlar için özel teknik şartname düzenlenir. İhale konusu yapım veya onarım işinin teknik ayrıntıları ve yapım şartları ile proje kapsamında teknik şartnameler hazırlanır.
4.3 – Yaklaşık maliyet komisyonu tarafından metraj hesapları tamamlandıktan sonra “yaklaşık maliyet hesap icmalleri” oluşturulur. İHALE edilmek üzere ilgili şubesine gönderilir.
1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2-Yapım İşleri Genel Şartnamesi
Projenin büyüklüğüne bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
10 (2011 yılı)