Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Ankara Valiliği
Ankara Valiliği
Görev ve Yetkiler

YEREL YÖNETİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

  1. Mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,
  2. Görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi İçin çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak,
  3. Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının almış olduğu kamu yararı kararına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  4. Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının acele kamulaştırma taleplerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
  5. Büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kumlan su ve kanalizasyon İdarelerine yönetim kurulu üyesi atama onaylan İş ve işlemlerini yürütmek,
  6. Büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kurulan su ve kanalizasyon idarelerine genel müdür atama iş ve işlemlerini yürütmek*
  7. Belediyelerin özel kalem müdürü atama izinlerini vermek,
  8. Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının genel müdür, genel sekreter ve yönetim kurulu üyelerini atamak,
  9. 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu, 4/1/2002 tarih 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca belediyelerin ihaleden yasaklama talepleri doğrultusunda ihaleden yasaklama işlemlerini yürütmek,
  10. 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 tarih 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca üyeleri il öze] idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan birliklerin ihaleden yasaklama talepleri doğrultusunda ihaleden yasaklama İşlemlerini yürütmek,
  11. İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri 11 özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî İdare birlikleri dışında kalan mahalli idareler bakımından. 16/06/2005 tarih ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Yarlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılmak Kullanılması Hakkında Kanun gereğince yenileme alanları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  12. İl özel idareleri ve köyler İle üyeleri il Özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî İdare birlikleri dışında kalan mahalli İdareler bakımından, 3/7/2005 tarih ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince tarım amacı dışında kullanılacak araziler ile İlgili iş ve İşlemleri' yürütmek,
  13. 02.07.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe vergi Gelirlerinden Pay verilmesi Hakkında Kanun gereğince Mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesine İlişkin İşlemlerin yürütülmesinde Türkiye İstatistikKurumu, tiler Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında koordinasyonu sağlamak ve bununla ilgili işlemleri yürütmek,
  1. 02.07.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe vergi Gelirlerinden Pay verilmesi Hakkında Kanun gereğince İl özel idare paylarının tahsisine esas olmak üzere belirlenen köy sayılarını İller Bankasına bildirmek,
  2. 5/1/1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kânunu kapsamında belediyelerin yurtdışı araç hibeleriyle (ambulans, itfaiye-kurtarma) ilgili işlemleri yürütmek,
  3. 9/6/1994 tarih ve 3995 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gereğince mezarlıklardan yol geçirme onaylan ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  4. Belediye kurulması, birleşme ve katılma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  5. İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel İdarelerinden ve köylerden oluşan mahallî İdare birlikleri dışında kalan mahalli idare birliklerinin kurulması konusundaki iş ve işlemleri yürütmek,
  6. Belediye ve bağlı kuruluşlarının şirket kurmalarına İlişkin iş ve İşlemleri yürütmek,
  7. İl özel İdareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan mahalli idare birliklerinin şirket kurmalarına İlişkin İş ve işlemlerini yürütmek,
  8. Belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından kurulacak bütçe içi işletmeler ile ilgili iş ve İşlemleri yürütmek,
  9. Belediyeler ve bağlı kuruluştan tarafından kurulacak şirket ve bütçe içi işletmelere ilişkin verileri toplamak ve bunları değerlendirmek,
  10. özel idareleri, üyeleri il Özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan mahalli idarelerin borçlanma işlemlerini yürütmek,
  11. II özel idareleri, üyeleri İl Özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin yap-işlet-devret modeline ilişkin talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  12. Belediyelerin taşınmaz tahsisiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  13. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Sürekli Komitesi ve alt komiteleri ile ulusal heyetin oluşturulması ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  14. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyetinin oluşturulması ile ilgili iş ve işlemleri tespit etmek,
  15. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurullarına katılım sağlayarak, genel kurul gündemini takip etmek,
  16. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyetinin sekretarya hizmetlerini yürütmek,
  17. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından Ülkemize yapılan İzleme ziyaretlerinin programlanması ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  18. Avrupa Birliğine giriş öncesi ve giriş sonrası kullandırılan fonlarla ilgili gerekli araştırmaları yaparak, mahalli idarelerin yararlanabileceği fonları araştırmak ve tespit etmek,
  19. Mahalli idarelerden bu Avrupa Birliği fonlarına müracaat edenlerin iş ve işlemlerini ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde takip etmek; fonların kullanım sonrası takibini yaparak sonuçlarını izlemek,
  20. Görev alanıyla ilgili proje uygulamalarında diğer kurum ve kuruluşlar ile Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
  1. İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin yabancı ülke mahalli idareleri ile kardeş kent ilişkisi kırana iş ve İşlemlerini yürütmek,
  2. İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin uluslararası kuruluşlara üye olmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  3. İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin uluslararası festivallere katılımı ile ilgili İş ve işlemleri yürütmek,
  4. İl özel idareleri, Üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerden yurtdışına, yurtdışından mahalli idarelere yapılan ziyaretlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  5. İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idareler tarafından sunulan hizmetlerin standart çalışmalarını yaparak uygulamaya ilişkin İş ve İşlemleri takip etmek ve sonuçlarını izlemek,
  6. Mahalli idarelerin TSE standartları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  7. Mahalli idareler tarafından hazırlanacak faaliyet ve performans raporları hakkında standartları belirlemek,
  8. İl özel idareleri, Üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin faaliyet raporları ile ilgili iş ve İşlemleri yürütmek,
  9. İl özel idareleri ve üyeleri İl Özel idarelerinden oluşan mahallî idare birliklerine ait İçişleri Bakanlığı tarafından konsolide edilerek gönderilen faaliyet raporlarının, genel faaliyet raporu hazırlanmasına esas teşkil etmek üzere ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  10. 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi İle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  11. İl Özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışındaki mahalli idarelerin mali raporlarının konsolidasyonu konusundaki iş ve işlemleri yürütmek,
  12. 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mahalli idare mevzuatı çerçevesinde oluşturulan raporları İlgili mercilere sunmak,
  13. Mahalli idarelerin performans ölçüm kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili iş* ve işlemleri yürütmek,
  14. İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî İdare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin iş ve İşlemlerinden istatistik! veri olarak toplanacakları tespit ederek standardını oluşturmak,
  15. İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerle İlgili her türlü istatistikî verileri toplamak, değerlendirmek, raporlamak ve yayımlamak,
  16. İl özel idareleri, üyeleri İl Özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî İdare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin seçilmiş organlarının üyeleri ile ilgili istatistik! çalışmaları yürütmek,
  17. İI özel İdareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin merkezi yönetim bütçesinden mahalli idarelere aktarılacak yardımlarla İlgili iş ve işlemleri yürütmek,
  18. İl özel idareleri, üyeleri il özel İdarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerce hazırlanan projelerden uygun olan yardımtaleplerini ilgili bakanlıklara bildirmek ve bu yardımlara ilişkin olarak gönderilen ödeneklerin ilgili mahalli idareye aktarılması için gereken onay işlemlerini yürütmek,
  1. İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî İdare birlikleri dışında kalan mahalli İdarelere yapılan yardımların tahsis amacına uygun olarak kullanılmaması halinde, tahsis değişikliği onayı işlemlerini yürütmek,
  2. Ulusal ve uluslararası alanda mahalli idarelerle ilgili gelişmeleri izlemek ve mahalli idareler tarafından sunulan hizmetleri değerlendirmek,
  3. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre ü özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin bütçelerinin kurumsal kodlarını belirlemek ve duyurmak,
  4. Turizm alanları etüt çalışmaları ve balıkçı barınakları hakkında mahalli İdarelerin görüşünü alarak görüş oluşturmak,
  5. İl Özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idareler personelinin norm kadro ilke ve standartları konusundaki çalışmaları yürütmek,
  6. İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelere ilk defa memur alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,
  7. Belediyelerde ilk defa zabıta memuru alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,
  8. Belediyelerde ilk defa itfaiye eri alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,
  9. Belediyelerin ilave personel İstihdam taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  10. İl özel İdareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek,
  11. il özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idare şirketlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi alım izni İş ve işlemlerini yürütmek,
  12. Mahalli idareler personelinin performans Ölçütlerini İçişleri Bakanlığı İle birlikte belirlemek ve bununla ilgili iş ve İşlemleri yürütmek,
  13. 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38 İnci maddesi uyarınca büyükşehir veya ilçe belediyelerinde görevlendirilen personelin ikinci görev ücretinin tespitine ilişkin işlemleri yürütmek,
  14. İl özel idareleri, üyeleri il özel İdarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli İdareler personelinin hizmet İçi eğitimlerini koordine etmek; birlik, demek, vakıf, şirket ve benzeri kuruluşların bu kapsamdaki mahalli idare personeline yönelik yapacakları eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
  15. İl Özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerde görev yapan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavlarının yapılması konusundaki koordinasyonu sağlamak ve işlemlerini yürütmek,
  16. Mahalli idarelerle ilgili mevzuatı, genelgeleri ve görüşleri konuları itibariyle derleyerek gerek elektronik ortamda gerekse kitap şeklinde hazırlayarak ilgililerin hizmetine sunmak,
  17. Görev alanıyla ilgili mahalli idareler alanında ihtiyaç duyulan konularda bilgi ve veri derleyerek yayınlamak,
  18. İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan mahalli idarelerin yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılması ile ilgili iş ve İşlemleri yürütmek,
  1. Görev alanıyla ilgili mahalli idareler hakkında sorumlu ya da ilgili olunan eylem planlan ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  2. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  3. Mahalli idare birimlerinin hizmetlerine gönüllü katılımı düzenleyen mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri yürütmek,
  4. Mahalli İdarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda TBMM üyeleri tarafından mahalli idarelerin iş ve işlemleri konusunda sorulan yazılı som önergelerinin cevaplandırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  5. Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumluluktan ile ilgili mahalli idareler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idarelerin kurdukları birliklerce hazırlanan mevzuat metinleri hakkında, bunlar yürürlüğe girmeden önce mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum ve kuruluşların görüşleri ile İlgili koordinasyonu sağlamak,
  6. Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak Üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak mevzuat taslaklarına ilişkin görüş bildirmek,
  7. Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak Üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili yürürlükte olan mahalli idare mevzuatının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve mevzuat değişikliğine ilişkin Önerilerde bulunmak,
  8. Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve genelge çalışmalarını yaparak bunların yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri yürütmek, Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususim hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları İle ilgili konularda mahalli idareler mevzuatının uygulanması hususunda ortaya çıkacak tereddütleri gidermek üzere görüş oluşturmak.